Rondane

Sulseter Rideleir tilbyr forskjellige rideturer i Rondane. Se menyene til høyre for utdypende informasjon om disse.

Rondane nasjonalpark er en norsk nasjonalpark som ligger i et høyfjellsområde i Hedmark og Oppland; mellom Gudbrandsdalen og Atndalen.

Parken ble opprettet i 1962 som Norges første nasjonalpark, for å «ta vare på et stort, sammenhengende og i det vesentlige urørt fjellområde, ta vare på et høyfjellsøkosystem med et egenartet og variert biologisk mangfold, ta vare på sentrale leveområder til villreinstammen i Rondane, sikre variasjonsbredden i naturtyper som Rondaneområdet omfatter, herunder innslag av høyereliggende bjørke- og barskog, bevare landskapsformer og særpregede geologiske forekomster, og ta vare på verdifulle kulturminner.»

Parken ble utvidet den 24. oktober 2003 og dekker nå et område på 963 km2.

Nasjonalparken er spesielt viktig som leveområde for en av våre siste stammer av villrein, og omfatter et variert fjellområde med frodige fjelldaler, lavdekte flyer og mektige fjelltopper.

Berggrunnen er karrig og gir en fattig vegetasjon der lav og lyng dominerer.

Det er ti fjelltopper i Rondane som rager over 2 000 moh. Disse er:

* Rondeslottet – 2 178 moh.
* Storronden – 2 142 moh.
* Høgronden – 2 115 moh.
* Midtronden Vest – 2 060 moh.
* Vinjeronden – 2 044 moh.
* Midtronden Øst – 2 024 moh.
* Trolltinden (tidl. Sagtinden) – 2 018 moh.
* Storsmeden – 2 016 moh.
* Digerronden – 2 016 moh.
* Veslesmeden – 2 015 moh.

Kilde: Wikipedia